Oudercommissie2023-03-13T14:05:51+01:00

Oudercommissie

De oudercommissie dient als klankbord voor ouders. Ouders kunnen zitting nemen in de oudercommissie om mee te praten over onder andere het beleid van Struin en de dagelijkse gang van zaken op de betreffende afdeling. Ouders die niet in de oudercommissie zitten kunnen hun mening kenbaar maken aan leden van de oudercommissie.

Wat doet de oudercommissie?

De OC behartigt de belangen van de ouders van de Struin-kinderen. De belangrijkste verantwoordelijkheid van de OC is om de kwaliteit van Struin te bewaken en te bevorderen door gevraagd en ongevraagd advies te geven aan de directie. Elke afdeling van Struin heeft een eigen OC, bestaande uit minimaal 3 leden. 

De oudercommissie komt vier keer per jaar bijeen voor een gezamenlijke vergadering. Van 20.00-22.00 uur vergaderen we dan met de directie over het beleid, nieuwe ontwikkelingen, financiën etc. De agenda bestaat uit onderwerpen die zijn ingebracht door Struin en de oudercommissie. Indien nodig kan de oudercommissie van een specifieke afdeling nog een eigen vergadering beleggen.

Contact met de oudercommissie

De leden van de OC zijn altijd benieuwd naar wat er speelt bij de ouders die zij vertegenwoordigen. Als er vragen of opmerkingen zijn vernemen we dat ook graag. Indien gewenst kunnen we deze dan op de eerstvolgende vergadering op de agenda zetten.  Het emailadres van de OC is oudercommissie@struin.nl.

Enthousiaste (en kritische) ouders gezocht!

Omdat er enkele ouders afscheid hebben genomen zijn we op zoek naar nieuwe OC leden voor de alle afdelingen. Zou je dus ook een bijdrage willen leveren aan de ontwikkelingen binnen Struin, meld je dan nu aan als lid van de oudercommissie.

Agenda

Elk jaar zijn er vier vergaderingen, waarin onder andere de volgende onderwerpen aan bod komen: jaarverslag, beleid en werkwijze, veiligheidsbeleid, klachtenreglement, geschillencommissie, OC-reglement, uurprijs en overeenkomsten.

Notulen

De notulen van de oudercommissie kun je opvragen via info@struin.nl